Briška zgodba ob 30.obletnici Baguerija

22. aprila vas vabimo na grad Bogenšperk, kjer pripravljamo dogodek skupaj s Kletjo Brda in Krčmo na gradu Bogenšperk. V največji slovenski kleti letos praznujejo 30. obletnico vrhunske linije Bagueri superior, ki je dobitnica številnih nagrad na domačih in tujih vinskih festivalih. Prav zato so v Krčmi na gradu Bogenšperk pripravili odličen 6-hodni meni z…

Vintarjevška dolina

Vintarjevška dolina Dolina Črnega potoka leži jugozahodno od Šmartnega. Obdajajo jo Grilovec (399 m n. m.), Sveti večer (516 m n. m.), Čelo (518 m n. m.), Krnica (529 m n. m.), Osrenca (709 m n. m.) in Straža (633 m n. m.). Skupaj s Kostrevniško dolino je že v preteklosti predstavljala pomembno povezavo južnega…

Velika Štanga

Velika Štanga z okolico Štangarski gozd (Stangenwald) se najprej omenja leta 1527 v listini, s katero je cesar Karel V. Hamburški podpisal ustavitev opustošenja gozda. V slovenskih arhivih se prvič omenja leta 1544. Območje zajema več manjših zaselkov pod Kamplovim hribom (716 m. n. m.), ki je najvišji vrh v občini Šmartno pri Litji. Tukaj…

Šmartno pri Litiji – srce občine

Srce občine: Šmartno pri Litiji Ob sotočju treh potokov na robu majhne kotline leži Šmartno pri Litiji. Naselje obkroža eno največjih cerkva v Sloveniji. Posvečena je sv. Martinu, po katerem je kraj dobil današnje ime, zgrajena pa je v neogotskem stilu. Po legendi naj bi prvotno cerkev zgradili na mestu, kjer se je zasutim rudarjem…

Liberga

Liberga Razložene vasi Liberga, Jelša in Preska nad Kostrevnico ležijo na slemenu med Kostrevniško in Jablaniško dolino. Svet je ponekod hribovit in gozdnat, večinoma pa gričevnat. Na nižjih nadmorskih višinah prisojnih območij so zasajeni vinogradi. Mimo zidanic je speljana vinogradniška pot od Jelše, preko Liberge, Preske nad Kostrevnico do zaselka Tisje. Vasi Liberga in Jelša…

Primskovo

Primskovo  Primskovo leži v srcu dolenjskega hribovja, poraslega z bujnimi gozdovi, ki jih na gosto prekinjajo dolinice z obdelanimi polji, na sončnih straneh pobočij pa vinogradi z zidanicami, med katerimi so speljane ozke poti, ki povezujejo 16 zaselkov. Prva znana omemba Primskovega je iz leta 1258 z imenom »Prinskau«. Po ustnem izročilu je kraj dobil…

Kostrevniška dolina

Kostrevniška dolina V Kostrevniški dolini ležijo vasi Mala Kostrevnica, Velika Kostrevnica, Dvor in Lupinica. Ob Kostrevniškem potoku se razprostirajo travniki in polja, okoliški hribi, ki se ponekod zbližajo, potem pa spet razmaknejo, so porasli z mešanim gozdom. Prva omemba krajevnega imena Kostrevnica (Cozdruniz) je iz leta 1136. Drugič je kraj zapisan leta 1169. Tedaj je…

Javorje

Javorje Strnjena hribovska vasica z gručastim jedrom leži na nadmorski višini 560 m, na prisojni legi pod hribom Straža (630 m n. m.). Glede na izvor imena sklepamo, da je na tem območju v preteklosti prevladoval javorjev gozd. Gozdnih površin je še danes veliko, pridobljena obdelovalna zemlja in travniki so rezultat prizadevanj več rodov Javorčanov.…

Jablaniška dolina

Jablaniška dolina Jablaniška dolina, ki se nahaja vzhodno od Šmartnega pri Litiji, sega od Brega pri Litiji do Cerovice in Bukovice in naprej po obronkih do Mamolja in Gradišča pri Litiji. Dolino sestavlja 12 naselij: Breg pri Litiji, Bukovica, Tenetiše, Gradiške Laze, Jablaniške Laze, Dolgo Brdo, Mamolj, Gradišče pri Litiji, Spodnja in Zgornja Jablanica, Cerovica…

Gradišče pri Litiji

Gradišče pri Litiji Gradišče se dviga nad Litijo, na vzhodnem delu nad reko Savo (435 m n. m.), na planoti Roven, kjer stoji cerkvica svete Marije Magdalene, sega do 539 m n. m. Je gručasto naselje s pripadajočima zaselkoma Zelenec in Dobovec. Hiše so postavljene ob vaških poteh. Stare hiše, ki so že večinoma obnovljene,…